Terug naar boven

Update rond therapie na Covid-19-lockdownBijna alle therapeuten bieden terug live gesprekken in de praktijkruimte.
Ook therapie via video call, telefoon, chat of e-mail blijft mogelijk (via "Verfijn je zoekopdracht").

Postgraduaat Gestaltpsychotherapie - Deze Therapie opleiding is offline

Deze Therapie opleiding kan niet worden gecontacteerd via VindeenTherapeut.be. Vind een andere Therapie opleiding via onderstaande links.

Omschrijving

Vierjarige opleiding tot gestaltpsychotherapeut

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis, ...). De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat. Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. De aandacht is daarbij vooral gericht op wat de cliënt zintuiglijk waarneemt en lijfelijk ervaart. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden en leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Belangrijke principes van de gestalttherapie zijn: awareness - contact - creatieve afstemming - veldtheorie - lichamelijke ervaring - voorgrond/achtergrond - fenomenologische grondhouding - de therapeutische relatie als werkinstrument.

Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de experiëntiële, experimentele en existentiële richting.


Wat maakt deze opleiding uniek?

Ervaringsgericht

Dat betekent dat je je persoonlijk proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.


Praktijkgericht

Vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen. Vanaf het derde jaar moeten alle studenten casussen uit de eigen praktijk kunnen voorleggen in de opleiding.


Persoonlijke groei

De kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestalttherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces. Dat doe je tijdens leertherapeutische groepsmomenten gedurende de vier opleidingsjaren. Daarnaast is het belangrijk dat je je persoonlijk groeiproces ook verderzet in individuele leertherapie.


Programma

Eerste jaar:

Vanuit verhoogde awareness van je eigen functioneren in de wereld (oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie - de groep als veldgebeuren) de beginselen van de gestalttheorie en gestaltpsychotherapie eigen maken.


Tweede jaar:

Nadruk op het gestaltproces als creatief proces: zoektocht naar de Graal, creatieve methodieken, theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling. Ondersteuning bij opstart praktijk.


Derde jaar:

Focus op methodiek: de therapeutische relatie - belangrijke anderen betrekken bij de therapie - het lichaam als leidraad in theorie en praktijk. Inzicht in het gestaltpsychotherapeutisch proces. Grenzen en ethiek in de therapeutische relatie.


Vierde jaar:

Focus op supervisie (o.a. met video-opnames) vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, existentieel, experimenteel, veldtheoretisch, psychopathologisch.


Algemeen

De opleiding omvat studiedagen, oefendagen en ervaringsgerichte meerdaagse bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst hoort aangepaste vakliteratuur. Je maakt van elke meerdaagse een verslag. In kleine huiswerkgroepen kom je geregeld samen om opleidingservaringen uit te wisselen, literatuur te bespreken en het geleerde te oefenen.

Het tweede en derde jaar sluit je af met een jaarwerk. Het vierde jaar rond je af met een eindwerk. Verspreid over de 4 opleidingsjaren volg je minstens 20 uur individuele leertherapie.

Tijdens het 3de en 4de jaar volg je 18 uur supervisie in kleine groep.


TOELATINGSVOORWAARDEN

1. Je hebt ervaring met procesgerichte, experiëntiële psychotherapie. Deze ervaring kan je opdoen o.a. tijdens de gestalttherapiegroepen (of een gelijkaardige groep) van IVC. Je getuigt daarbij van een actieve deelname en engagement als groepslid. Je bent bereid om je persoonlijke situatie onder ogen te zien, om mogelijkheden en moeilijkheden te onderkennen en om nieuwe perspectieven te exploreren.

2.a Je bent master in de klinische psychologie, in de klinische orthopedagogie, in de geneeskunde of in de seksuologie.

2.b Je bent bachelor of master in een andere menswetenschappelijke richting en je bent werkzaam als counselor, coach of begeleider.

Als je voldoet aan de criteria van 2.a of 2.b, kan je je kandidaat stellen voor de opleiding. Als je de vierjarige opleiding met succes afrondt, behaal je het postgraduaat gestaltpsychotherapie. Overeenkomstig de huidige wettelijke bepalingen, zullen enkel de mensen die voldoen aan de voorwaarden van 2a, autonoom de rol van psychotherapeut mogen en kunnen opnemen.

>> Kandidaten voor het schooljaar 2018-2019 met een andere bachelor of master die inschatten dat ze over voldoende elders verworven competenties en kennis beschikken, kunnen contact opnemen met het secretariaat.


Praktische info

Inschrijven kan het hele jaar door en ten laatste tot 25 augustus. Voordien moet je zeker 1 ervaringsgericht weekend volgen binnen IVC met één van de trainers van de GTO-staf. Wij raden je aan om ook een tweede groep te volgen, met een andere trainer. Indien dit laatste niet lukt, doe je een intakegesprek met een andere trainer. De bijdrage voor dit intakegesprek bedraagt € 70.

Je kandidatuur is pas volledig na het indienen van een motivatiebrief met recente foto, het invullen van een intakeformulier en na het volgen van de gestalttherapiegroep(en) en/of het intakegesprek. Het IVC-secretariaat bevestigt de ontvangst van je kandidatuur. Als je voldoet aan alle voorwaarden, bevestigt de GTO-staf je deelname aan de opleiding. Het maximum aantal studenten is 15. De volgorde van inschrijving kan dus medebepalend zijn voor je deelname. De opleiding start in september.

COÖRDINATOR: Marianne De Wulf

STAFLEDEN: Frank Van Mierlo, Riane Malfait, Marianne De Wulf, Maya van Zelst en Sara Hendrick. Voor een aantal onderdelen van de opleiding doet IVC beroep op externe trainers.

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van KMO-portefeuille. Gelieve voor meer details, het intakeformulier en de kalender van het volledige opleidingsjaar contact op te nemen met het secretariaat.
Over IVC

IVC werkt vanuit de gestaltvisie en steunt mensen en organisaties in de ontwikkeling van hun potentieel. Het IVC-aanbod omvat zowel incompanytraining, open cursussen en bijscholingen, als jaaropleidingen.

Het IVC is erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

IVC startte in september 2017 een samenwerkingsverband op met Vives.Meer details vind je op onze website. Voor meer info kan je ook bellen of mailen.

Zoek een andere cursus

Locatie cursus