Terug naar boven

Alex Doumen

Idea | Gesprekstherapie

Therapeut

Dennenlaan 94

2610 Wilrijk (Antwerpen)

Introductie

*For English scroll down.*

Hallo! Bedankt om even stil te staan bij mijn praktijk. Ik ben Alex Doumen, als filosoof en gesprekstherapeut, richt ik me op het aanpakken van concrete problemen en het starten van veranderingsprocessen. Daarnaast bied ik een veilige ruimte om existentiële vraagstukken te verkennen. Jouw verhaal en welzijn staan centraal in onze sessies. Mijn ervaring als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en achtergrond in filosofie vormen de basis van mijn werk.

Voor mij is een waardevolle therapeut echter niet louter iemand met een opleiding of diploma, maar iemand die geworteld is in zijn eigen levenservaringen. Het is die persoonlijke bagage, doorleefde lessen en eigen groeiprocessen die de basis vormen voor begrip, empathie en verbinding. Juist die levenservaringen vormen de bouwstenen voor een goede therapeut.

Als jongere was ik zelf voor een lange tijd verloren, ik koos ervoor om mijn leven een wending te geven en filosofie te gaan studeren, een beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad. Filosofie biedt geen kant-en-klare antwoorden, maar wel een manier om het leven dieper te doorgronden en nieuwe perspectieven te ontdekken. Filosoferen is voor mij een praktische levenshouding, en ik geloof dat er therapeutisch veel voor te zeggen valt.

Wat mij drijft, is mensen helpen zich te focussen op wat werkelijk belangrijk is in het leven, het ruis onderscheiden van de essentie. Ik zie therapie als een reis waar jouw verhaal centraal staat. Mijn rol is om je op die reis te begeleiden.

Methode

In mijn praktijk draait alles om het gesprek. Het is natuurlijk meer dan gewoon maar 'praten'. Mijn aanpak is holistisch en geïnspireerd door verschillende therapeutische (evidence-based) benaderingen zoals: ACT (Acceptance and Commitment Therapy), existentiële therapie en gespreksvoering. Alsook mijn eigen persoonlijke insteek vanuit een filosofische invalshoek.

Ik ben vooral gericht op het ontdekken van mogelijkheden en focus niet zozeer op een bepaalde 'techniek' en ook niet op een 'diagnose'. Diagnoses zijn noch mijn focus noch mijn expertise, ik kijk naar de mens die voor mij zit en om deze te helpen veerkrachtiger en sterker in het leven te staan door middel van zelfreflectie.

Ik geloof dat er voor de problemen van het leven geen quick-fix solutions bestaan, het gaat juist om trage en kleine stapjes richting het ontdekken wat essentieel is. Het is de bedoeling om jouw vragen uit te diepen en tot nieuwe perspectieven te komen.

Ik omarm een flexibele aanpak en zoek wat werkt voor jou. Iedere persoon is uniek, op basis van jouw unieke situatie vinden we de meest passende werkwijze, altijd in een sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Werkwijze en tarief
Werkwijze

Waar kan ik je mee helpen?:

 • Vragen rond zingeving
 • Vragen rond angst(en)
 • Het gevoel vast te zitten: niet meer te weten waar je het allemaal voor doet, of niet meer vooruit te geraken
 • Vragen rond identiteit en levensdoelen
 • Vragen rond rouw en verlies
 • Verkennen van persoonlijke overtuigingen
 • Slecht in je vel zitten
 • Hoe veerkracht te vergroten
 • Het ontwikkelen van meer zelfbewustzijn en zelfreflectie
 • Het verkennen van persoonlijke waarden als je het allemaal niet meer weet
 • Streven naar persoonlijke groei en zelfontplooiing
 • Gebrek aan tevredenheid met het leven
 • Problemen die je al een tijdje met je meedraagt waar je moeilijk met iemand over durft te praten

Deze lijst omvat slechts enkele voorbeelden, andere vragen zijn uiteraard ook mogelijk. Neem zeker ook contact op als je met een vraag zit en deze niet in deze lijst terugkeert.

Ik specialiseer me voornamelijk in het begeleiden van volwassenen tussen de 18-35 jaar, mensen uit een andere leeftijdscategorie zijn natuurlijk ook welkom.

Tarief

In mijn gesprekken vind ik het belangrijk dat mensen authentiek mogen zijn, zich gehoord en geholpen voelen, je wilt om die reden natuurlijk ook weten of je de 'klik' voelt met mij als persoon en begeleider, daarom krijg je altijd de mogelijkheid en kans om een eerste gesprek aan een lager tarief (€30) in te plannen.

In dit eerste gesprek krijg je de ruimte om alle vragen te stellen waar je mee zit, vandaaruit kunnen we de andere sessies verder inplannen. Ben ik toch niet de persoon voor jouw hulpvraag of voel je geen klik? Indien je dit wenst verwijs ik je evenzeer kosteloos door naar een andere professional zoals een psycholoog of psychotherapeut binnen mijn persoonlijke netwerk die je misschien wel verder kan helpen met jouw hulpvraag.

Alle sessies nadien duren maximaal 60 minuten en kosten €60 per sessie

Ik geloof in menselijk contact, en mijn gesprekken vinden liefst in real life plaats. Dat kan zowel in mijn praktijk in Antwerpen (Wilrijk) of een locatie die jij zelf verkiest

Voel je vrij om mij te contacteren indien je met een vraag zit, dat kan onderaan de pagina via het contactformulier of via mijn website. Tot snel in mijn praktijk!


*ENGLISH*

Hello! Thank you for taking a moment to visit my page. I'm Alex Doumen, and I guide people through questions of meaning, existential questions, life questions, questions related to personal growth, and all related questions. My experience as a therapist in mental health care and background in philosophy form the basis of my work.

For me, a valuable therapist is not merely someone with training or a degree, but someone rooted in their own life experiences. It is that personal baggage, lived lessons, and own growth processes that form the basis for understanding, empathy, and connection. It is precisely those life experiences that are the building blocks for a good therapist.

As a young person, I myself was lost for a long time. I chose to give my life a turn and study philosophy, a decision I have never regretted. Philosophy does not offer ready-made answers, but a way to understand life more deeply and discover new perspectives. Philosophizing is for me a practical attitude towards life, and I believe there is much therapeutic value in it.

What drives me is helping people focus on what is truly important in life, distinguishing the noise from the essence. I see therapy as a journey where your story is central. My role is to guide you on that journey.

Method

In my practice, everything revolves around conversational therapy. Of course, it's more than just 'talking'. My approach is holistic and inspired by various therapeutic (evidence-based) approaches such as: ACT (Acceptance and Commitment Therapy) and existential therapy. As well as my own personal approach from a philosophical perspective.

I am mainly focused on discovering possibilities and do not focus so much on a particular 'technique' or 'diagnosis'. Diagnoses are neither my focus nor my expertise; I look at the person in front of me and aim to help them stand more resilient and stronger in life through self-reflection.

I believe that there are no quick-fix solutions for life's problems; it's about slow and small steps towards discovering what is essential. The goal is to deepen your questions and come to new perspectives.
I embrace a flexible approach and seek what works for you. Every person is unique, based on your unique situation we find the most appropriate approach, always in an atmosphere of trust and confidentiality.


Procedure

With what type of questions/problems/issues can I offer help?:

 • Questions about meaning
 • Anxiety or fear(s)
 • Feeling stuck: not knowing anymore what it's all for, or not being able to move forwar
 • Questions about identity and life goals
 • Questions about grief and loss
 • Exploring personal beliefs
 • Feeling down
 • How to increase resilience
 • Developing more self-awareness and self-reflection
 • Exploring personal values when you're lost
 • Striving for personal growth and self-realization
 • Lack of satisfaction with life
 • Problems you've been carrying with you for a while that you find difficult to talk to someone about

This list includes just a few examples; other questions are, of course, also possible. Feel free to contact me if you have a question that isn't listed here.

I specialize mainly in guiding adults between 18-35 years old, but of course people from other age groups are also welcome.

In therapy, I believe it's important for people to be authentic, feel heard and helped, for that reason, you naturally want to know if you feel a 'click' with me as a person and guide, so you always have the opportunity and chance to schedule a first session at a lower rate (€30).

In this first session, you'll have the opportunity to ask all the questions you have, from there we can further schedule the other sessions. If I'm not the right person for your question or if you don't feel a connection, if you wish, I will refer you free of charge to another professional such as a psychologist or psychotherapist within my personal network who may be able to help you further with your question.

All subsequent sessions last a maximum of 60 minutes and cost €60 per session.

I believe in human contact, and I prefer my conversations to take place in real life. This can be either in my practice in Antwerp (Wilrijk) or a location of your choice. Feel free to contact me if you have any questions, you can do so at the bottom of the page via the contact form or through my website. See you soon

Lees verder

Therapievormen

Filosofisch practicus Therapie Gesprekstherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Zingeving en zingevingsvragen Angst Angst - Paniekaanvallen Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Mannen Vrouwen Jongeren Jong volwassenen Volwassenen

Bereikbaarheid

Met parking Vlot bereikbaar met de auto Bereikbaar met openbaar vervoer Dicht bij bushalte Dicht bij trein station

Plaats

In de therapiepraktijk Therapie in de buitenlucht Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.) Groepspraktijk Groepsbegeleiding in het bedrijf

Consulttype

Individuele therapie Groepstherapie Begeleiding in een bedrijf of vereniging

Talen

Nederlands Engels Spaans

Werkmomenten

Op afspraak

Wachtlijst

Maximaal twee weken

Prijs voor een consult

€ 60

Duur van de sessie

1u

Opleiding

Master Wijsbegeerte (KU Leuven)
Bachelor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Master Wereldreligies: optie religiewetenschappen (KU Leuven)
Opleiding zingevende gespreksvoering
Opleiding psychopathologie
Opleiding spirituele en existentiële zorg
Counseling in existentieel welzijn (KU Leuven)

Beroepsvereniging

BVFP

Neem contact op met Alex

Dennenlaan 94

2610 Wilrijk (Antwerpen)

Antwerpen

Toon telefoonnummer

https://www.praktijkidea.be/boekingen/

https://linktr.ee/zingevendegesprekken

Routebeschrijving