Terug naar boven

Thomas Ameel

Klinisch psycholoog

Savoiestraat 146, in Sint-Gillis

1000 Brussel (Bruxelles)

Introductie

(english below)

- VANAF AUGUSTUS 2021 DOE IK ENKEL NOG THERAPIE ONLINE -

Je wil je vrijer voelen om je eigen weg te gaan in het leven. Je wil jezelf op jouw manier in de wereld zetten en je eigen accenten leggen. Je wil loskomen van oude wondes, slechte ervaringen en koppige gewoontes, die je verhinderen vrijer te zijn.

Je weet dus wel min of meer wat je zou willen, maar er is dat thema dat blijft terugkomen in je leven. Je loopt er al een tijdje mee rond, het belemmert je en je zou het nu echt wel eens willen aanpakken. Soms kan je er precies de vinger op leggen, maar soms ook helemaal niet. Sommige periodes slaag je er wel in om je een tijdje beter te voelen en lijkt het zelfs even van de baan, maar dat is nooit echt duurzaam gebleken. Je weet dat er meer nodig is voor een lange termijn oplossing en voelt dat je extra hulp nodig hebt om er grip op te krijgen.

Als dit bij je lijkt te passen, lees dan verder op mijn persoonlijke website om te ontdekken of mijn manier van werken je aanspreekt.
The ability to observe without evaluation is the highest form of intelligence - Jiddu Krishnamurti

Na een studie Klinische Psychologie, leerde ik op mijn 30e Gestalt therapie kennen. Zo ontdekte ik dat verandering geen constant gevecht hoeft te zijn. Ik leerde hoe iets anders doen begint bij te kijken naar hoe ik het doe en te erkennen dat dat mijn manier is. Het ‘waarom’ is minder belangrijk en leidt vaak zelfs af van het begrijpen van mezelf. Door te kijken naar wat er is, dat te voelen, te ervaren, erover na te denken, zonder al dadelijk een oplossing te moeten vinden of het te verklaren, kon ik meer rust en aanvaarding vinden. En wonderbaarlijk, telkens ik in dat niet-weten kon blijven, kwam er dan toch altijd weer een antwoord. Soms voelde het wat magisch, want door minder te doen, wist ik uiteindelijk beter wat ik wel moest doen.


En dat heet de 'paradox van verandering' in Gestalt, want we zijn zo gewoon dat verandering actie, daadkracht en discipline betekent, vaak gespiegeld aan een ideaal of tenminste een doel. Gestalt zegt dat echte, duurzame verandering pas kan komen nadat we meer bewustzijn en aanvaarding ontwikkelen voor hoe het is. Dat betekent niet dat we het goedkeuren of ons gelaten overgeven. Het betekent dat we duidelijk erkennen dat iets voor ons op dit moment is wat het is, dat het bestaat. Pas dan kunnen we gaan kijken naar een ander antwoord.


Als therapeut vind ik het leuk om te praten, maar hanteer ook graag andere manieren om met jou op onderzoek te gaan. We hebben aandacht voor wat je voelt, hoe je lijf reageert, je lichaamstaal, je energie of gebruiken beelden, metaforen of kleine opstellingen. Het praten helpt ons om betekenis te geven aan wat we ontdekken via andere ingangswegen. Ik stel methodes voor afhankelijk van wat er op het moment voor jou en voor het thema lijkt te passen.
Daarnaast zullen we het vaak hebben over onze relatie en wat er tussen ons in het hier en nu gebeurt. Dit omdat we ervan uitgaan dat wat binnen de therapie gebeurt, zich erbuiten ook op één of andere manier afspeelt. Het grote voordeel van therapie is dat het een veel duidelijkere interactie is, met duidelijkere grenzen, waarin we allebei onze ervaring kunnen inbrengen in het moment om samen te onderzoeken wat er gebeurt. Heel leerrijk en soms best confronterend.Ik ben erkend psycholoog, waardoor verschillende mutualiteiten gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor een beperkt aantal sessies


- FROM AUGUST 2021 I'LL ONLY BE CONSULTING ONLINE -


You want to feel more free to choose your own path in life. You want to bring yourself into the world in your own particular way. You want to leave behind old wounds, bad experiences and stubborn habbits, as they hinder you to be more free.

So you know more or less what you’d want, but there’s an issue that keeps on coming back in your life, again and again. It has been bugging you for a while, it limits and hinders you and you feel you want to confront it. Sometimes you feel you can put your finger on it, but sometimes you’re entirely lost. Some periods you maybe managed to feel better for a while and it even seemed as if you had overcome it, but that never really lasted. You know there is more needed for a long term solution and feel you need extra help to tackle it for real.


If you feel the above matches with you, please read more on my personal website do discover if my way of working might be a fit for you.
The ability to observe without evaluation is the highest form of intelligence - Jiddu Krishnamurti

After studying Clinical Psychology, I got to know Gestalt at my 30’s. That’s how I discovered change doesn’t need to be a constant fight. I learned that doing something differently starts with observing how I do it and acknowledging that that’s my way to do it. The ‘why’ is less important and often even takes me away from really understanding myself. By observing ‘how it is’, feeling it, experiencing it, thinking about it, without necessarily coming to a solution or an explanation, I managed to find more peace and acceptance. And surprisingly, every time I could really stay with that not-knowing, I’d always find an answer somehow. It felt a bit like magic, because by doing less, I eventually knew better what I had to do.

That’s what's called the ‘paradox of change’ in Gestalt, because we are so used to see change as action, determination and discipline, often with an achievable ideal in mind or at least a goal. Gestalt says real, sustainable change can only come when we develop more awareness and acceptance for how it is right now. That doesn't mean that we approve or passively resign. It means we acknowledge that it is how it is at this moment, that it exists. Only then can we explore a different response that fits us.

As a therapist I like talking, but also appreciate other ways to explore your experience. We include awareness of your emotions, your bodily reactions and -language, your energy or us images, metaphors or small constellations. Talking helps us to make sense of what we discover through other sources of information. I propose methodes depending on what seems to fit the moment for your and the topic we address.

Another focus in therapy is our relationship as therapist and client in the here and now. We include this because we estimate all that happens inside therapy shows itself in some kind of way outside of therapy. The advantage of a therapeutic setting is that the interaction is much clearer, with clearer boundaries and access to both our experiences of the contact in the moment. This often allows for very interesting insights and can be confrontational at times.

I am a certified psychologist, which allows for partial reimbursement of a limited amount of sessions with several health insurances.

Lees verder

Specialisaties

Klinisch psycholoog Therapie Gestalttherapie Meer ...

Ondersteuning bij

Persoonlijke ontwikkeling Faalangst Laag zelfbeeld Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Jong volwassenen

Bereikbaarheid

Vlot bereikbaar met de auto Dicht bij trein station Dicht bij bushalte Bereikbaar met openbaar vervoer

Plaats

Groepsbegeleiding in het bedrijf Therapie via video call (Skype, Zoom e.a.) In de therapiepraktijk

Consulttype

Begeleiding in een bedrijf of vereniging Individuele therapie Groepstherapie

Talen

Nederlands Engels

Visumnummer klinisch psycholoog

296828

Inschrijvingsnummer psychologen

821112542

Werkmomenten

Op afspraak.

Wachtlijst

Nee.

Prijs voor een consult

65,-

Duur van de sessie

60 minuten

Opleiding

- Klinische Psychologie.
- Gestaltherapie

Beroepsvereniging

NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie; BFP - Belgische Federatie van Psychologen; VVKP - Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Neem contact op met Thomas

Savoiestraat 146, in Sint-Gillis

1000 Brussel (Bruxelles)

Brussel

Toon telefoonnummer

http://www.thomasameel.be

Routebeschrijving